Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-28, KIO 665/22 premium

Sygn. akt: KIO 665/22 WYROK z dnia 28 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Renata Tubisz Członkowie: Justyna Tomkowska Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2022 r. w Warszawie w sprawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca 2022r. przez odwołującego: B... Sp. z o.o. Sp. k. W. Al. (...) w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Gmina Wałbrzych Plac Magistracki 1 58-300 Wałbrzych przy udziale przystępującego A. D. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "E..." ul. (...), P. po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz czynności odrzucenia oferty odwołującego, nakazując zamawiającemu powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gmina Wałbrzych Plac Magistracki 158-300 Wałbrzych i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (sł.: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego B... Sp. z o.o. Sp. k. W. Al. (...) tytułem wpisu od odwołania 2.2. zasądza od zamawiającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła realizacja uprawnień z tytułu rękojmi wykluczenie

1   -   zasądzenia odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Izba dokonując badania zasadności wykluczenia z postępowania odwołującego a w konsekwencji

2   -   umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady." Z brzmienia regulacji wynika, że aby doszło do materializacji przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania niezbędne jest wykazanie, że

3   -   umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109

+289 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28