Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-14, KIO 479/22 premium

Sygn. akt: KIO 479/22 WYROK z dnia 14 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Członkowie: Maksym Smorczewski Bartosz Stankiewicz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 lutego 2022 r. przez odwołującego (...) Sp. z o. o. w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy udziale wykonawcy przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego (...) G.m.b.H. w H. (Niemcy), w imieniu i na rzecz której działa "(...) Sp. z o. o. Oddział w Polsce" w W. orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: 1.1. unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, 1.2. powtórzenie badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawcy (...) G.m.b.H. w H. (Niemcy) do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych w postaci dokumentów potwierdzających niekaralność panów (...) i (...) oraz dokumentu potwierdzającego brak zalegania z opłacaniem podatków, 1.3. odtajnienie wadliwie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnień sposobu kalkulacji ceny złożonych przez wykonawcę (...) G.m.b.H w H. (Niemcy) wraz z dowodami, 2. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 127"

1   -   wezwania do uzupełnienia uregulowano w art. 127 ust. 1 p.z.p

2   -   zastosowania w rozpoznawanym sporze. Natomiast art. 127 ust. 2 p.z.p

3   -   który chce skorzystać z instytucji art. 127 ust. 2 p.z.p

+2 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28