Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-13, KIO 878/22 premium

Sygn. akt: KIO 878/22 WYROK z dnia 13 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2022 roku Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 marca 2022 r. przez wykonawcę P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 239 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.) poprzez dokonanie wadliwej oceny oferty wykonawcy P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. i nakazuje zamawiającemu - Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie - unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonanie ponownej oceny ofert, w tym przyznanie wykonawcy P(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. maksymalnej ilości punktów w kryterium "Organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia branża konstrukcyjno-budowlana B", 2. w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 3. kosztami postępowania obciąża wykonawcę P(1)... Spółka z ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28