Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-13, KIO 823/22

Sygn. akt: KIO 823/22 WYROK z dnia 13 kwietnia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Szymanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2022 r. przez odwołującego REVOL Sp. z o. o. Sp. k. w Łodzi w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiat Koniński - Starostwo Powiatowe w Koninie przy udziale wykonawcy A. N. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą AnECO A. N. w Złotnikach przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego REVOL Sp. z o. o. Sp. k. w Łodzi w Warszawie i zalicza na poczet kosztów kwotę 7 500,00 zł (siedem tysięcy pięćset złotych) uiszczoną tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .............................. U z a s a d n i e n i e wyroku z dnia 13 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena usługi

1   -   odrzucenia tej oferty jako zawierającej rażąco niską cenę w zakresie istotnego składnika ceny/kosztu, tj. ceny C1 za usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów

2   -   zasady uczciwej konkurencji i zawiera cenę rażąco niską za istotną część składową ceny (koszt usługi z demontażem) w stosunku do

3   -   wskazał Sąd Okręgowy w Katowicach "Cena "rażąco niska" to taka, która została zaoferowana poniżej kosztów wytworzenia usługi, czy też dzieła przez tego

+87 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28