Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-04-11, KIO 793/22 premium

Sygn. akt: KIO 793/22 WYROK z 11 kwietnia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie 7 kwietnia 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 21 marca 2022 roku przez odwołującego: B... Sp. z o.o. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy udziale wykonawcy Z... S.A. z siedzibą w K. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: B... Sp. z o.o. z siedzibą w W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: .................................................... Sygn. akt: KIO 793/22 Uzasadnienie PGNiG TERMIKA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Zamawiający) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zaskarżone

1   -   spośród wszystkich złożonych ofert w zaskarżonych częściach postępowania. Jednak zdaniem Odwołującego

2   -   którzy złożyli swoje oferty w zaskarżonych przez Odwołującego częściach postępowania, zaoferowali

3   -   z postanowieniami umów (dla każdej zaskarżonej części) stawka rbg powinna uwzględniać

+3 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28