Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-22, KIO 642/22 premium

Sygn. akt: KIO 642/22 WYROK z dnia 22 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Izabela Niedziałek - Bujak Andrzej Niwicki Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 marca 2022 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: S. S. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "U...", T... Sp. z o.o. (B., (...)) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo P. (Ł., (...)) przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: D. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą D..., K. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą K..., A. B. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A..., M. W. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M... (T., (...)) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie i 2. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: S. S. ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 226 ust. 1 pkt 14

1   -   w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: - art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p. poprzez uznanie

2   -   oferty Odwołującego. Podstawą odrzucenia był art. 226 ust. 1 pkt 14) p.z.p. Zgodnie z

3   -   2022r. nie wypełniło dyspozycji art. 226 ust. 1 pkt 14) p.z.p. i w

+29 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28