Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-18, KIO 560/22 premium

Sygn. akt: KIO 560/22 WYROK z dnia 18 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Matecka Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 lutego 2022 r. przez odwołującego: wykonawcę U... spółka jawna z siedzibą w M. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy T... Spółka Akcyjna z siedzibą w Z. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1 Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisanych pkt III.4 i III.5 odwołania. 2. W pozostałym zakresie uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej przez wykonawcę T... Spółka Akcyjna z siedzibą w Z. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego w części 1/2 i wykonawcę T... Spółka Akcyjna z siedzibą w Z. w części 1/2 i: 3.1. zalicza w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zastąpienie informacjami prawdziwymi art. 128

1   -   do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp oraz

2   -   do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp wykonawca

3   -   w efekcie doprowadziło do niedopuszczalnego zastąpienia informacji nieprawdziwej informacją prawdziwą [pkt III.3 w odwołaniu]; 4. art. 226 ust. 1 pkt 2

+50 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28