Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-23, KIO 643/22 premium

Sygn. akt: KIO 643/22 WYROK z 23 marca 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ernest Klauziński Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie 23 marca 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 marca 2022 roku przez odwołującego: R. Ś. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R... z siedzibą w B., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie z siedzibą w Lublinie orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego: R. Ś. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R... z siedzibą w B. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3 892 zł 53 gr (trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt trzy grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz z tytułu dojazdu pełnomocnika na rozprawę. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferty szyfrowane

1   -   postępowaniu za pośrednictwem ePUAP otrzymał ofertę Odwołującego w postaci zaszyfrowanego pliku o nazwie szyfrowanie-(...).zip. Szyfrowanie za pomocą miniPortalu UZP skutecznie zabezpieczało przed otwarciem oferty przed wyznaczonym terminem. Ponadto dało

2   -   w złożonym pliku: Wykonawca.pdf oferta z załącznikami podpisana elektronicznie.pdf

3   -   w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28