Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-03-10, KIO 436/22 premium

Sygn. akt KIO 436/22 WYROK z dnia 10 marca 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Ernest Klauziński Beata Konik Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 lutego 2022 r. przez wykonawcę P... Sp. z o.o. w P. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: H... Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w B., G... sp. z o.o. w L., A... sp. z o.o. w W. zgłaszających swoje przystąpienie do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża P... Sp. z o.o. w P. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez P... Sp. z o.o. w P. tytułem wpisu od odwołania; 2.2. zasądza od P... Sp. z o.o. w P. na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg ...

Przykładowe fragmenty dla hasła elektroniczne zaświadczenie ZUS

1   -   społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda

2   -   r. konsorcjum złożyło m.in: - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z

3   -   do uznania poglądu odwołującego, że zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego powinny w

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28