Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-09-29, KIO 2365/21, KIO 2368/21, KIO 2369/21

Sygn. akt: KIO 2365/21 KIO 2368/21 KIO 2369/21 WYROK z dnia 29 września 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Beata Konik Piotr Kozłowski Justyna Tomkowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie 16 września 2021 r. i 24 września 2021 r. w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 sierpnia 2021 roku przez: 1) wykonawcę Transgór spółkę akcyjną z siedzibą w Mysłowicach, sygn. akt KIO 2365/21; 2) wykonawcę Mobilis spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sygn. akt KIO 2368/21; 3) A 21 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, sygn. akt KIO 2369/21; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Zarząd Transportu Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, orzeka: sygn. akt KIO 2365/21 1. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutów wskazanych w pkt 1 litera a), pkt 2 i 3 petitum odwołania, wobec ich uwzględnienia przez Zamawiającego oraz co do zarzutu w pkt 1 litera b) petitum odwołania, wobec jego częściowego uwzględnienia przez Zamawiającego. 2. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu wskazanego w pkt 1 litera b) petitium odwołania, wobec jego wycofania w pozostałym zakresie, w jakim zarzut ten nie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kryteria lub zasady, które zastosuje w celu wyboru oferty, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie

1   -   poprzez brak określenia przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia (w tym w SWZ) obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów lub zasad, które zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie; zwłaszcza, że dokumentacja przetargu nie przewiduje co nastąpi, w sytuacji, gdy dany wykonawca złoży więcej niż dwie oferty; e) art. pkt. 2) i

2   -   ogłoszenia i SWZ poprzez określenie w ogłoszeniu i SWZ, iż Zamawiający może udzielić jednemu wykonawcy zamówienia na maksymalnie dwie części, oraz określenie obiektywnych i niedyskryminujących kryteriów, które Zamawiający zastosuje w celu wyboru, w których częściach zostanie wykonawcy udzielone zamówienie w przypadku, gdy w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, niż wynosi maksymalna liczba, na które może zostać mu udzielone zamówienie, np.: "w przypadku, gdy Zamawiający złoży więcej niż 2 oferty na poszczególne części zamówienia, które osiągną największą ilość punktów wśród ofert złożonych dla danej części, Zamawiający dokona wyboru 2 ofert w odniesieniu do różnych części, biorąc pod uwagę korzystniejszy bilans wyboru 2 pierwszych ofert z wszystkich części, w których wybrana została oferta danego wykonawcy; Ad. 1 lit. e) Zmianę postanowienia w Załączniku nr 12 pkt 1

3   -   SWZ powinno zawierać: "liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części

+753 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28