Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-10-21, KIO 2360/21, KIO 2374/21

Sygn. akt: KIO 2360/21 KIO 2374/21 WYROK z dnia 21 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 20 października 2021 r. odwołań wniesio- nych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniach: 1. 6 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę J. W. prowadzącego działalność gospodar- czą pod firmą J. W. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych z siedzi- bą w Bytomiu, ul. Władysława Łokietka 4 2. 9 sierpnia 2021 r. przez wykonawcę ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Starocmentarna 2 w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Gminę Bytom - Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35 orzeka: 1A. w zakresie odwołania sygn. akt KIO 2360/21 uwzględnia zarzut naruszenia art. 99 ust. 1 i 4 ustawy i nakazuje zamawiającemu doprowadzenie postanowień rozdziału IV pkt. 7 i 9 oraz w par. 4 pkt 4 i 5 do zgodności z przepisami art. 454 ustawy, w tym w szczególności art. 454 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy oraz określenie minimalnej wielkości świadczenia stron, oddala zarzut w pozostałym zakresie, oraz oddala ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Ustalenie poziomu zmian cen na 8% jest wprost sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

1   -   je się więc, że inflacja jest rekordowa. Dopuszczenie jako warunku waloryzacji wynagrodze- nia dopiero na poziomie inflacji 7% powoduje, że jest to w praktyce wyłącznie pozorna walo- ryzacja - gdyż inflacja na takim poziomie występuje bardzo rzadko i związana musiała być z bardzo wysokim, wręcz kuriozalnym wzrostem cen. Zgodnie z art. 439 ustawy umowa, której przedmiotem usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Niniejsze postępowanie przewiduje

2   -   w sytuacji nawet znacznego wzrostu cen materiałów. Zgodnie z art. 439 PZP: 1. Umowa, której przedmiotem roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuż- szy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysoko- ści wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 2. W umowie określa się: 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o

3   -   jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, a zgodnie z § 2 w umo- wach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. W ocenie

+1508 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28