Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-04, KIO 137/22 premium

Sygn. akt: KIO 137/22 WYROK z dnia 4 lutego 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2022 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2022 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (2) C(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Skarb Państwa, Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum w składzie: (1) E(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. - (Lider), (2) E(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (Partner), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego - Skarb Państwa, Sąd Okręgowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet ...

Przykładowe fragmenty dla hasła konsorcjum

1   -   Partner)- (dalej jako "Przystępujący" lub "konsorcjum E..."). Izba potwierdziła skuteczność zgłoszonego

2   -   momentu zgłoszenia przez Zamawiającego". Przystępujący konsorcjum E... w złożonym formularzu oświadczył

3   -   Zamawiającego". Zamawiający dokonał wyboru oferty konsorcjum E... jako najkorzystniejszej w obu

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28