Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-09, XXIII Zs 95/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 95/21 POSTANOWIENIE Dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Anna Żuława po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi wykonawcy A. F. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w M. z udziałem przeciwnika skargi zamawiającego Gminy R. na postanowienie o kosztach postępowania odwoławczego zawarte w pkt. 4. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 lipca 2021 r. sygn. akt KIO 1669/21 postanawia: oddalić skargę. sędzia Anna Żuława Sygn. akt XXIII Zs 95/21 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt KIO 1669/21 Krajowa Izba Odwoławcza: 1. umorzyła postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 99 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia art. 241 ust. 1 i 3 i art. 16 ustawy Pzp, art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z §9 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 433"

1   -   nie potwierdził się zarzut naruszenia art 433 pkt 4 ustawy Pzp w

+0 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28