Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-19, KIO 3078/21

Sygn. akt: KIO 3078/21 WYROK z dnia 19 listopada 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: (...) Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 października 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I. S. i P. P. prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą F... s.c. w W., S... Spółka Akcyjna z siedzibą w W. oraz E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą R... w C. oraz P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia I. S. i P. P. prowadzących działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą F... s.c. w W., S... Spółka Akcyjna z ...

Przykładowe fragmenty dla hasła kara umowna wykluczenie

1   -   że naliczenie przez Zamawiającego kar umownych ma skutkować spełnieniem przesłanki wykluczenia. Interpretując ww. przepis nie można utożsamiać kary umownej z odszkodowaniem. Odwołujący powołał się

2   -   wykonania umowy, tj. naliczenie kar umownych, nie będzie stanowił podstawy wykluczenia. Co prawda kary umowne traktowane są w doktrynie jako

3   -   na nienależyte wykonanie istotnego zobowiązania umownego nałożono kare umowną od sytuacji wykonawców, którzy ponieśli

+126 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28