Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-02-11, KIO 230/22 premium

Sygn. akt: KIO 230/22 WYROK z dnia 11 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Członkowie: Jolanta Markowska Małgorzata Matecka Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 09 lutego 2022 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 27 stycznia 2022 r. przez Odwołującego S... sp. z o.o. (ul. (...), P.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa) przy udziale Wykonawców zgłaszających przystąpienie po stronie Odwołującego: A. T(1)... S.A. (Al. (...), W.) B. B... Sp. z o.o. (ul. (...), K.) C. P... S.A. (ul. (...), W.) D. T(2)... S.A. (ul. (...), P.) orzeka: 1) umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów opisanych w odwołaniu pod numerem I. 1-3 (str. 2), 2) oddala odwołanie w pozostałym zakresie tj. w zakresie zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 58 kc w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) kosztami postępowania obciąża Odwołującego S... sp. z o.o. (ul. (...), P.) i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego S... sp. z o.o. (ul. (...), P.) tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła art. 439 pzp

1   -   w sposób rzetelny, I. 4) art. 439 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy PZP w zw. z art. 58 k.c. w zw. 8 ust. 1 ustawy PZP poprzez sformułowanie projektu umowy w

2   -   maksymalną wartość waloryzacji, zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 4 PZP: "Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane

3   -   gospodarczych zgodnie z celem przepisu art. 439 PZP. Odwołujący wyjaśnił, że Główny Urząd

+17 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28