Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-26, KIO 84/22

sygn. akt: KIO 84/22 WYROK z dnia 26 stycznia 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2022 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 stycznia 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: FCC Polska sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu, Hydrogeotechnika sp. z o.o., ul. Lecha 10; 41-800 Zabrze, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25; 01-224 Warszawa, przy udziale wykonawcy Exalo Drilling S.A., Pl. Staszica 9; 64-920 Piła, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: FCC Polska sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu, Hydrogeotechnika sp. z o.o., ul. Lecha 10; 41-800 Zabrze i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła oferta złożona po terminie

1   -   publicznego można składać do upływu terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert nie można zmienić, ani wycofać oferty. Od tego momentu wykonawca jest związany treścią oferty. Oferta złożona po terminie, podlega zwrotowi. Posłużenie się przepisem

2   -   to doprowadziłoby do zmiany treści oferty wykonawcy jednostronną czynnością zamawiającego po upływie terminu składania ofert. Taki mechanizm działania w sposób

3   -   precyzuje sposób działania w przypadku złożenia oferty niepełnej, niezwierającej istotnej treści oferty, jak również zawiera zakaz zmiany treści oferty po upływie terminu składania ofert - przepisy kodeksu cywilnego przywoływane przez

+197 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28