Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2022-01-31, KIO 143/22

Sygn. akt: KIO 143/22 WYROK z dnia 31 stycznia 2022 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Danuta Dziubińska Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 stycznia 2022 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17 stycznia 2022 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Barska 12, 30-307 Kraków, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Dobczyce, Rynek 26, 32-410 Dobczyce przy udziale wykonawcy A. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANBUD Firma Usługowo-Handlowa A. Z., Trąbki 451, 32-020 Wieliczka zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania; 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego: Gminę Dobczyce, i: 2.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2.zasądza od zamawiającego: Gminy Dobczyce na rzecz odwołującego: Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ...

Przykładowe fragmenty dla hasła unieważnienie postępowania 255 pkt 6 po otwarciu ofert

1   -   poinformował wykonawców biorących udział w postępowaniu, o dokonaniu czynności unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 Pzp. W uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający wskazał, iż: "Po dokonaniu otwarcia ofert i po przeprowadzeniu badania i oceny ofert Zamawiający ustalił, że oferty nie są porównywalne. Nie porównywalność

2   -   usług (VAT). 3. Kryteria oceny ofert: W ramach niniejszego zamówienia wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona zgodnie z następującymi kryteriami oceny ofert: Cena - 100% -maksymalnie 100 pkt. W zawiadomieniu z 12 stycznia 2022 r. o unieważnieniu postępowania Zamawiający podał: "Zamawiający zawiadamia, że unieważnia przedmiotowe postępowanie, gdyż wystąpiła przesłanka skutkująca obligatoryjnym obowiązkiem unieważnieniem postępowania, zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz

3   -   mamy sytuację nie porównywalności złożonych ofert, co determinuje stwierdzenie nieusuwalnej wady postępowania, wymienionej w art. 255 pkt. 6 Ustawy Pzp. Przesłanki unieważnienia postępowania podlegają wykładni ścisłej, a ciężar

+243 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28