Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-02, KIO 2971/21

Sygn. akt: KIO 2971/21 WYROK z dnia 2 listopada 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: (...) po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 listopada 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 7 października 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), - (...), w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ..................................... Sygn. akt KIO 2971/21 Uzasadnienie Zamawiający - Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienia środków podmiotowych art.128 Pzp

1   -   odstąpił od czynności wezwania do uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z uwagi na to, że

2   -   się o udzielenie zamówienia do uzupełnienia ww. podmiotowych środków dowodowych na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto Zamawiający poinformował Odwołującego o

3   -   1 SWZ. Termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 126 ust. I ustawy PZP wynosił bowiem 12 dni kalendarzowych, natomiast termin na uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych w trybie art. 128 ust 1 ustawy PZP - 7 dni kalendarzowych. Ponadto pełnomocnik

+64 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28