Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-17, KIO 3521/21

Sygn. akt: KIO 3521/21 WYROK z dnia 17 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 grudnia 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 grudnia 2021 r. przez wykonawcę JOTRON AS w Larvik (Norwegia), w postępowaniu prowadzonym przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę JOTRON AS w Larvik (Norwegia) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę JOTRON AS w Larvik (Norwegia) tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Warszawie. ...................................... Sygn. akt: KIO 3521/21 Uzasadnienie Zamawiający - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie - prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup i dostawa ...

Przykładowe fragmenty dla hasła składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej

1   -   wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej". Jednocześnie, zgodnie z zapisami § 7

2   -   wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Stosownie do § 7 ust. 1

3   -   pkt 12 rozporządzenia, "kwalifikowany podpis elektroniczny" oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Z kolei "zaawansowany podpis elektroniczny" - w myśl pkt. 11 - oznacza podpis elektroniczny, który spełnia wymogi określone w art. 26. W myśl art. 26 rozporządzenia eIDAS "Wymogi dla zaawansowanych podpisów elektronicznych", zaawansowany podpis elektroniczny musi spełniać następujące wymogi: a

+95 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28