Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-12-28, KIO 3614/21 premium

Sygn. akt KIO 3614/21 WYROK z dnia 28 grudnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 grudnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez wykonawcę E(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławicka 1, 20-059 Lublin przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia P... Sp. z o.o., ul. (...), T. (lider konsorcjum) i I(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę E(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę E(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy E(1)... Sp. z o.o., ul. (...), W. na rzecz zamawiającego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławicka 1, 20-059 Lublin kwotę 3 794 zł 77 gr (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy) ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28