Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-11-09, XXIII Zs 103/21 premium

Sygn. akt: XXIII Zs 103/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie : Przewodniczący: Sędzia SO Anna Gałas Protokolant: Weronika Żołdak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2021 r. w Warszawie sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w W. działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w W. odwołującego: (...) Związku (...) w W. wykonawców przystępujących po stronie odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P., (...) spółki akcyjnej w K., Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w M. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 5 lipca 2021 r., co do punktu 4, w zakresie rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. akt KIO 1381/21 I. zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 4. w części i uwzględnia odwołanie (...) Związku (...) w W. w zakresie części zarzutu opisanego w pkt IX. odwołania, tj. dyskwalifikacji oświadczenia danego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o braku wymagalnych wierzytelności w stosunku do wykonawcy jako dowodu zapłaty ...

Przykładowe fragmenty dla hasła zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy

1   -   i nie ma wśród nich zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tego stosunku prawnego, który wynika z zawartej umowy), ani też wierzytelności wykonawcy wynikających

2   -   i nie ma wśród nich zabezpieczenia należytego wykonania umowy (tego stosunku prawnego, który wynika z zawartej umowy), ani też wierzytelności wykonawcy wynikających

3   -   zapłaconej na rzecz podwykonawcy z zabezpieczenia a odzyskaniem tej kwoty z zabezpieczenia. Subklauzula 4.2 stanowi, że przed zawarciem umowy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 10

+223 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28