Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-11-04, KIO 3048/21 premium

Sygn. akt: KIO 3048/21 WYROK z dnia 4 listopada 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ewa Sikorska Członkowie: Magdalena Rams Jolanta Markowska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 2 listopada 2021 roku, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 października 2021 roku przez Z... w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Centralny Port Komunikacyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy udziale wykonawców: A. V... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B., B. I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., C. B... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w B., D. T... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., E. M(1)... Spółka akcyjna w T., F. M(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutów naruszenia: - art. 353[1] w zw. z art. 5 oraz art. 487 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.) w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 2. w pozostałym zakresie odwołanie oddala, 3. kosztami postępowania obciąża Z... w W. i: 3.1. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28