[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 5 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Kuszel-Kowalczyk Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2021 r. przez wykonawcę A. F. prowadzący działalności gospodarczą pod firmą ALL-MIT AUTOMOBILE A. F. z siedzibą w Mławie w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Ryn orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 99 ust. 1 w zw. z art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia art. 241 ust. 1 i 3 i art. 16 ustawy Pzp, art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z §9 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, art. 3531 w zw. z art. 5 kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ustawy Pzp i nakazuje zamawiającemu Gminie Ryn zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) poprzez: − zmianę Rozdziału VI pkt 4 lit. c) SWZ dot. warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "art. 433"

1   -   wielkości świadczenia stron, zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp. Odwołujący kwestionował w oparciu o art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp, postanowienia

2   -   wzoru umowy w oparciu o art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. Zdaniem Izby art. 433 pkt. 4 ustawy Pzp dot

3   -   postanowień za niedozwolone w świetle art. 433 pkt 4 ustawy Pzp. Izba

+8 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28