[ukryta sygnatura] – Wyrok KIO – 2021

Sygn. akt: [sygnatura ukryta] WYROK z dnia 19 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 1 października 2021 r. przez wykonawcę ETP S.A. z siedzibą w Katowicach, w postępowaniu prowadzonym przez Związek Międzygminny ds. Ekologii z siedzibą w Żywcu, przy udziale wykonawcy Terra Mota Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę ETP S.A. z siedzibą w Katowicach i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 302 zł 10 gr (słownie: trzysta dwa złote dziesięć groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu dojazdu na rozprawę. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła pozacenowe kryteria oceny ofert roboty budowlane

1   -   S.A. wniósł odwołanie wobec oceny oferty złożonej przez Terra Mota Sp. z o.o. w kryterium pozacenowym określonym w punkcie 20.1

2   -   Zdaniem Odwołującego Zamawiający błędnie dokonał oceny oferty ww. wykonawcy, niezasadnie przyznając tej ofercie 20 punktów (zamiast 10 punktów) w kryterium "Doświadczenie Kierownika Budowy", co w

3   -   1 SWZ Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: Cena (C) - 60 % = 60 pkt

+50 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28