Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-09-16, XXIII Zs 79/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 79/21 POSTANOWIENIE Dnia 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: || Sędzia Monika Skalska || po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego (...) Szpitala (...) w K. odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w B. uczestnika przystępującego po stronie zamawiającego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na skutek skargi odwołującego od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt KIO 1172/21 postanawia: I. umorzyć postępowanie skargowe, II. ustalić, że koszty postępowania skargowego uczestnicy ponoszą zgodnie ze swoim udziałem w sprawie. SSO Monika Skalska || Sygn. akt XXIII Zs 79/21 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 24 maja 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie o sygn. akt KIO 1172/21 w pkt. 1 oddaliła odwołanie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w postępowaniu prowadzonym przez (...) Szpital (...) w K., a w pkt. 2 kosztami postępowania obciążyła odwołującego i zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28