Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-10-15, KIO 2874/21 premium

Sygn. akt: KIO 2874/21 WYROK z dnia 15 października 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 27 września 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: O... S.A. z siedzibą w W., I... Sp. z o.o. z siedzibą w W., w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Krajową w Warszawie, przy udziale wykonawcy N... S.A. z siedzibą w W., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty złożonej przez N... S.A. z siedzibą w W., odrzucenie oferty tego wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. Kosztami postępowania obciąża Prokuraturę Krajową w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza Zamawiającego od na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr (...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28