Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-09-16, XXIII Zs 78/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 78/21 POSTANOWIENIE Dnia 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || Sędzia SO Anna Gałas || po rozpoznaniu w dniu 16 września 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem: zamawiającego: Gminy L. odwołującego: (...) spółki jawnej w L. przystępującego po stronie zamawiającego wykonawcy: K. K. na skutek skargi K. K. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej w W. z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt KIO 950/21 postanawia: odrzucić skargę. Sędzia Anna Gałas Sygn. akt XXIII Zs 78/21 UZASADNIENIE Przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego wykonawca K. K. pismem z dnia 20 czerwca 2021r., nadanym przesyłką pocztową, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej osobiście wniosła skargę od wyroku Krajowej Izby z dnia 20 maja 2021 r., sygn. akt KIO 950/21. Skarga była obarczona brakami formalnymi i fiskalnym (nie uiszczono opłaty należnej od skargi). Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2021 r skarżąca została wezwana do usunięcia braków fiskalnych i formalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty od skargi w kwocie 45.000 zł oraz złożenia dowodu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28