Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-30, KIO 1922/21 premium

Sygn. akt KIO 1922/21 WYROK z dnia 30 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Emilia Garbala Ernest Klauziński Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A(1)... Sp. z o.o. w W., A(2)... S.A. w M. (Hiszpania), C(1)... S.A. w S. (Hiszpania), C(2)... Corporation w P. (Chiny) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy udziale wykonawcy T... S.A. w P. oraz wykonawcy S... Sp. z o.o. w P. zgłaszających swoje przystąpienia do udziału w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. w Warszawie unieważnienie czynności wykluczenia z postępowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A(1)... Sp. z o.o. w W., A(2)... S.A. w M. (Hiszpania), C(1)... S.A. w S. (Hiszpania), C(2)... Corporation w P. (Chiny) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.); 2. kosztami postępowania obciąża PKP Polskie Linie ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28