Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2021-05-24, XXIII Zs 6/21 premium

Sygn. akt XXIII Zs 6/21 POSTANOWIENIE Dnia 24 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie: Przewodniczący: || sędzia Bolesław Wadowski || po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2021 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem zamawiającego: Gminy MiastoT. (...) w T. odwołującego: (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w W. na skutek skargi zamawiającego na pkt 4 ppkt 4.2 wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 grudnia 2020 r., sygn. akt KIO 3033/20 postanawia: odrzucić skargę. Bolesław Wadowski Sygn. akt XXIII Zs 6/21 UZASADNIENIE Skarżący został wezwany do usunięcia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie opłaty od skargi w kwocie 30 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Zarządzenie zostało skutecznie odebrane przez skarżącego w dniu 26 lutego 2021 r., a zatem termin do uzupełnienia braków fiskalnych skargi upływał w dniu 5 marca 2021 r. Skarżący w dniu 11 marca 2021 r. złożył pismo, do którego dołączył potwierdzenie uiszczenia opłaty od skargi w dniu 10 marca 2021 r. Sąd Okręgowy zważył, co następuje: Zgodnie z art. 584 ustawy Prawo...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28