Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-11, KIO 1906/21 premium

Sygn. akt: KIO 1906/21 WYROK z dnia 11 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021r. przez Odwołującego "P(1)..." S.A. (ul. (...), D.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gmina Czersk (ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk) przy udziale wykonawcy P(2)... s.c. (Z., ul. (...)) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1) oddala odwołanie w zakresie zrzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 226 ust. 1 pkt 8 oraz 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy P(2)... s.c. z powodu rażąco niskiej ceny (zarzut pierwszy odwołania) 2) umarza postępowanie odwoławcze w zakresie pozostałych zarzutów odwołania dotyczących oceny oferty Wykonawcy M... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 3) kosztami postępowania obciąża Odwołującego "P(1)..." S.A. (ul. (...), D.) i 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego "P(1)..." S.A. (ul. (...), D.) tytułem wpisu od odwołania, ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena

1   -   przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień ceny i w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał, że cena, jaką zaoferował za wykonanie zamówienia, nie jest rażąco niska, - art. 18 ust. 1, 2

2   -   również i nie uprawdopodobnił, aby cena zaoferowana przez Wykonawcę P(2)... s.c. była rażąco niska, to jest taka, za którą

3   -   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do

+37 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28