Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-23, KIO 1932/21 premium

Sygn. akt KIO 1932/21 WYROK z dnia 23 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę P. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P..., K., (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Myślenice orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę P. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P..., K., (...) i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę P. O. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P..., K., (...) tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i art. 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ............................................ Sygn. akt KIO 1932/21 UZASADNIENIE Gmina Myślenice, dalej "Zamawiający", prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedłużenie terminu związania ofertą

1   -   do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą wyznaczając dzień 16 lipca 2021 r. na ostateczny termin złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Odwołujący nie złożył w wyznaczonym terminie stosownego oświadczenia Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucając jednocześnie ofertę Odwołującego na podstawie art. 226

2   -   brakiem wyrażenia pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Izba zważyła, co następuje. W

3   -   na wezwanie Zamawiającego oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. W konsekwencji oferta Odwołującego została odrzucona na podstawie

+16 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28