Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-28, KIO 1928/21

sygn. akt: KIO 1928/21 WYROK z dnia 28 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 28 czerwca 2021 r. przez wykonawcę S... sp. z o.o., ul. (...); W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiających działających wspólnie: Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawła II Nr 1; 10-101 Olsztyn, Powiat Olsztyński, przy udziale wykonawców: - M... sp. z o.o., ul. (...); B., - E..., ul. (...); R., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę S... sp. z o.o., ul. (...); W., i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę S... sp. z o.o., ul. (...); W., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od wykonawcy S... sp. z o.o., ul. (...); W., na rzecz zamawiających działających wspólnie: Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawła II Nr 1; 10-101 Olsztyn, Powiat Olsztyński kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie, trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do...

Przykładowe fragmenty dla hasła uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych art.107 ust.2 Pzp

1   -   jest niezgodny ze stanem faktycznym przedmiotowego postępowania. Interpretacja odwołującego w zakresie stosowania art. 106 oraz art. 107 ustawy Pzp, dotycząca przedmiotowych środków dowodowych jest niewłaściwa (w tym miejscu

2   -   ofercie nie złożył wymaganego powyżej przedmiotowego środka dowodowego. Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w przypadku jeżeli zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z

3   -   samego obowiązku składania przez nich przedmiotowych środków dowodowych ani pod kątem "siły dowodowej" danego środka. Wezwanie zamawiającego o uzupełnienie jest wezwaniem jednokrotnym w obrębie tego samego przedmiotowego środka dowodowego. Jeżeli braki w obrębie dokumentów przedmiotowych nie zostały usunięte (pomimo skorzystania z normy art. 107 ust. 2 ustawy Pzp) lub dokumenty przedmiotowe zawierają błędy, w tym nie

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28