Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-10, KIO 1992/21 premium

Sygn. akt: KIO 1992/21 WYROK z dnia 10 sierpnia 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lipca 2021 r. przez wykonawcę M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. w postępowaniu prowadzonym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świekatowie przy udziale wykonawcy P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Świekatowie unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę M... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1127) z powodu niezgodności treści oferty tego wykonawcy z warunkami zamówienia oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Ochotniczą Straż Pożarną w Świekatowie, i: 2.1.zalicza w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła produkt nie spełnia wymogów swz

1   -   wynika z powyższego oferowany pojazd nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w Załączniku Nr 1a do SWZ. W piśmie z 1 lipca

2   -   podmiot, który w członie nazwy nie miałby Volvo, a np. Renault, to nie spełniałoby to wymogu SWZ. Zamawiający wskazał również, że decydujące

3   -   Zamawiający uznał, że oferta Odwołującego nie spełnia wymogu, aby podwozie, kabina i silnik

+83 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28