Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-22, KIO 1750/21 premium

Sygn. akt: KIO 1750/21 WYROK z dnia 22 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agata Mikołajczyk Protokolant: Aldona Karpińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11 czerwca 2021 r. przez odwołującego: (...) prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B... z siedzibą w W. (ul. (...), W.) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. (Chrzanów Duży 15a, 05-825 Chrzanów Duży), - przy udziale wykonawcy: (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: L... z siedzibą w G. ((...), G.) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje: a) unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy: (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: L... z siedzibą w G. (wykonawca L...); b) odrzucić ofertę wykonawcy L...; 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża wykonawcę: (...) prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: L... z siedzibą w G. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez odwołującego tytułem wpisu od ...

Przykładowe fragmenty dla hasła odległość instalacji kryterium

1   -   Zamawiający, choć nie wprowadza odrębnego kryterium oceny ofert związanego z odległością do instalacji (Instalacji Komunalnej) wykonawcy, to poprzez zacytowane

2   -   wyborze oferty najkorzystniejszej (im mniejsza odległość, tym więcej punktów w kryterium cena). 16. Sposób przyznawania punktów w omawianym kryterium mijałby się z celem, gdy na etapie realizacji zamówienia instalacja wskazywana w ofercie mogła być

3   -   prawem zezwoleń. 27. Równocześnie jako instalację "awaryjną" L... wskazało w ofercie instalację zlokalizowaną w Puławach, a więc instalację znajdującą się w dalszej odległości względem Zamawiającego (ok. 150 km

+96 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28