Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-09, KIO 1700/21 premium

Sygn. akt KIO 1700/21 WYROK z dnia 9 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Beata Konik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie 7 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 7 czerwca 2021 r. r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: T(1)... S.A. z siedzibą w W. w postępowaniu pn. Budowa dworca kolejowego Olsztyn Główny (nr postępowania KFZ/2020/WNP-012168) prowadzonym przez zamawiającego: Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy: T(2)... S.A. z siedzibą w P. - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty Odwołującego, a następnie powtórzenie czynności w postępowaniu z uwzględnieniem tej oferty. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 23600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wobec czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

1   -   odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty Odwołującego, a następnie powtórzenie czynności w postępowaniu z uwzględnieniem tej oferty. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego

2   -   nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia odrzucenia oferty T(1)... . 2. Powtórzenia badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty T(1)... . 3. Wyboru oferty T(1)... jako najkorzystniejszej. Odwołujący sprecyzował dodatkowo powyższy zarzut

3   -   co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej, 2) Zobowiązany którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28