Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-08-05, KIO 1663/21

Sygn. akt: KIO 1663/21 Wyrok z dnia 5 sierpnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Łukasz Listkiewicz Rafał Komoń po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 4 sierpnia 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawcę J. Z., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą L..., W., (...) w postępowaniu prowadzonym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Aleja Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, przy udziale wykonawcy W. B., prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "B...", ul. (...), W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą L... i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę J. Z. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą L... tytułem wpisu od odwołania; Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   stwierdzenie, iż złożone przez LAKARO wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny nie uzasadniają podanej w ofercie ceny, podczas gdy złożone przez LEKARO wyjaśnienia były dostosowane do treści wezwania oraz potwierdzały, że cena oferty LEKARO ma charakter rynkowy

2   -   ponownego wezwania LEKARO do doprecyzowania wyjaśnień złożonych w zakresie rażąco niskiej ceny, w sytuacji przyjęcia, że pierwotne wyjaśnienia nie rozwiały wszystkich wątpliwości Zamawiającego związanych z rażąco niską ceną. Odwołujący zaznacza, że gdyby nie

3   -   odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Zamawiający podejmując decyzję o odrzuceniu

+96 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28