Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-29, KIO 1716/21 premium

Sygn. akt: KIO 1716/21 WYROK z dnia 29 lipca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Danuta Dziubińska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 lipca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 czerwca 2021 r. przez wykonawcę I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., ul. (...), B. w postępowaniu prowadzonym przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., i: 2.1.zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 2.2.zasądza od I... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. na rzecz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kwotę 3 976 zł 11 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych jedenaście groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika strony w kwocie 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) i kosztów związanych z dojazdem na posiedzenie i rozprawę w kwocie 376 zł 11 gr (słownie: trzysta ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28