Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-26, KIO 1804/21 premium

Sygn. akt KIO 1804/21 WYROK z dnia 26 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: S(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., S(2)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. oraz G... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Muzeum Narodowe w Szczecinie przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia E... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. oraz S(3)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S., zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego na rzecz ...

Przykładowe fragmenty dla hasła fałszywe oświadczenie

1   -   stanowiłyby podstawę do zakwestionowania złożonych oświadczeń. Także do odwołania nie załączono

2   -   do SWZ. Wykaz ten zawierał oświadczenie wykonawcy, że dysponujemy lub będziemy

3   -   czy Przestępujący złożył prawdziwe czy fałszywe oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

+5 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28