Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-22, KIO 1662/21 premium

Sygn. akt: KIO 1662/21 WYROK z dnia 22 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P(1)... Sp. z o.o., P(2)... Sp. z o.o. (Al. (...), K.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice) orzeka: 1) oddala odwołanie 2) kosztami postępowania obciąża Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P(1)... Sp. z o.o., P(2)... Sp. z o.o. (Al. (...), K.) i 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: P(1)... Sp. z o.o., P(2)... Sp. z o.o. (Al. (...), K.) tytułem wpisu od odwołania, kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) poniesioną przez Zamawiającego Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, 2.2. zasądza od Wykonawców wspólnie ubiegających ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28