Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-29, KIO 1561/21 premium

Sygn. akt KIO 1561/21 WYROK z dnia 29 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Monika Kawa-Ogorzałek Protokolant: Cyprian Herl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lipca 2021r., w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021r. przez wykonawcę S... sp. z o.o. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach przy udziale wykonawcy K. C. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą H... z siedzibą w Ł. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża Odwołującego i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący : .......................................... Sygn. akt KIO 1561/21 UZASADNIENIE Zamawiający...

Przykładowe fragmenty dla hasła wyjaśnienie przedmiotowego środka dowodowego

1   -   nie wzywał Przystępującego do złożenia wyjaśnień w zakresie tego przedmiotowego środka dowodowego. Z tych względów odnosząc się do podmiotowych środków dowodowych należy podnieść, iż w rozdziale

2   -   uprawnienie do żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub

3   -   zaufanym. Przystępujący złożył wszystkie wymagane środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe. W terminie udzielił wyjaśnień. Przystępujący spełnił wszystkie warunki udziału

+26 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28