Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-23, KIO 1614/21 premium

Sygn. akt KIO 1614/21 WYROK z dnia 23 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 31 maja 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia M... Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w W. (W.) oraz Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... w M. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gminę Jerzmanowice-Przeginia w Jerzmanowicach przy udziale wykonawcy J. S. (...) prowadzącego działalność pod firmą U... w K. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie; 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia M... Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w W. (W.) oraz Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... w M. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia M... Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w W. (W.) oraz Z. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... w...

Przykładowe fragmenty dla hasła odrzucenie oferty niezgodna z warunkami zamówienia

1   -   pkt 5 ustawy przez zaniechanie odrzucenia ofert U... oraz Konsorcjum S... - jako ofert, których treści są niezgodne z warunkami zamówienia, postanowieniami SWZ Rozdz. III pkt

2   -   ustawy. Przepis ten nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Art. 226 ust. 1 pkt

3   -   stanowił in initio, że zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tożsamość obu norm powoduje aktualność

+71 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28