Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-06, KIO 1680/21 premium

Sygn. akt: KIO 1680/21 WYROK z dnia 6 lipca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Poprawa Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 lipca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2021 roku przez wykonawcę P... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy udziale wykonawcy B... Spółka Akcyjna z siedzibą w S. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w postępowaniu, a w jej ramach odrzucenie oferty wykonawcy B... Spółka Akcyjna z siedzibą w S. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 2. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie: 2.1. zalicza na poczet ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena ponowne wezwanie

1   -   wykonawca ten, w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, nie wykazał, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, a w szczególności złożone wyjaśnienia

2   -   wykonawca ten, w odpowiedzi na wezwanie do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny oferty, nie wykazał, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, a w szczególności złożone wyjaśnienia

3   -   ustawy. Odnosząc się do treści wezwania z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyjaśnienia ceny, wskazać należy, że Zamawiający uznał, iż cena podana przez Przystępującego wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia

+147 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28