[ukryta sygnatura] – Wyrok Sądu Najwyższego – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jacek Grela (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Janiszewska SSN Joanna Misztal-Konecka w sprawie z powództwa A. M. przeciwko (...) Uniwersytetowi Medycznemu w W. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 kwietnia 2021 r., skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 19 grudnia 2018 r., sygn. akt V ACa (...), uchyla zaskarżony wyrok w części, tj. w punkcie I tiret pierwsze i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Apelacyjnemu w (...) do ponownego rozpoznania i rozstrzygnięcia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE A. M. wniósł o zasądzenie od (...) Uniwersytetu Medycznego w W. kwoty 648 370,74 zł z ustawowymi odsetkami od 13 lipca 2011 r. do dnia zapłaty z tytułu wykonanych robót dodatkowych i zamiennych, wykraczających poza zakres zawartej umowy. Wyrokiem z 27 października 2017 r. Sąd Okręgowy w W. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 609 701,16 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 13 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. i ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty (pkt I) oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28