Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-13, KIO 1580/21 premium

Sygn. akt: KIO 1580/21 WYROK z dnia 13 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: P(1)... Sp. z o.o., al. (...), K. oraz P(2)... Sp. z o.o., al. (...), K. w postępowaniu prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 196, 40-035 Katowice orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 2. kosztami postępowania obciąża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 196, 40-035 Katowice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum firm w składzie: P(1)... Sp. z o.o., al. (...), K. oraz P(2)... Sp. z o.o., al. (...), K. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła unieważnienie postępowania art. 457 ust. 1 pkt 1

1   -   powołanie się przez Zamawiającego na art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. poza zakres przesłanek wynikających z art. 146 ust. 1 p.z.p., w tym między innymi dopuszczenie możliwości unieważnienia postępowania w każdym przypadku naruszenia przez

2   -   odwołania, o których mowa w art. 505 ust. 1 ustawy Pzp, czego zamawiający nie kwestionował. Zarzut dotyczący naruszenia art. 255 pkt 6 w zw. z art. 16 ustawy Pzp, poprzez uznanie, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego

3   -   orzekający Izby zważył, co następuje. Art. 255 pkt 6 ustawy Pzp brzmi: "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) 6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego". Art. 457 ust. 1 (1) oraz art. 459 ust. 1 pkt 2 (2) ustawy Pzp brzmią: 1. "Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem ustawy udzielił zamówienia

+73 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28