Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-20, KIO 1559/21 premium

Sygn. akt KIO 1559/21 WYROK z dnia 20 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Grabarczyk Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 24 maja 2021 r. przez wykonawcę B... Sp. j. w S. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach orzeka: 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje Państwowemu Gospodarstwu Wodne Wody Polskie w Warszawie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, odrzucenie oferty złożonej przez S. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą M... w S. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) z powodu niezgodności treści oferty tego wykonawcy z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert; 2. kosztami postępowania obciąża Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach i: 2.1. zalicza w poczet ...

Przykładowe fragmenty dla hasła poprawienie ceny jednostkowej

1   -   85,85 m[3]. Przed poprawieniem cena oferty S. K. wynosił 2

2   -   046.199, 59 zł, po poprawieniu 2.083.944, 71 zł. Cena oferty odwołującego wynosiła natomiast 2

3   -   brak jest uzasadnionych podstaw), że cena jednostkowa tej pozycji przy dokonanej zmianie

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28