Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-08, KIO 1668/21 premium

sygn. akt: KIO 1668/21 WYROK z dnia 8 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 czerwca 2021 r. przez wykonawcę P... sp. z o.o., W., ul. (...), w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73; 20-019 Lublin, przy udziale wykonawcy G... sp. z o.o. sp.j., ul. (...); R., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę P... sp. z o.o., W., ul. (...), i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę P... sp. z o.o., W., ul. (...), tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ........................................... sygn. akt: KIO 1668/21 Uzasadnienie Zamawiający - KWP w ...

Przykładowe fragmenty dla hasła przedmiotowe środki dowodowe uzupełnienie art. 107

1   -   warunkami zamówienia. • W przypadku niezłożenia przedmiotowego środka dowodowego zamawiający na podstawie art. 107 ust. 3 ustawy nie będzie

2   -   wzywał do jego złożenia lub uzupełnienia, bowiem przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami

3   -   I tak w pkt 20 art. 7, który odnosi się do przedmiotowych środków dowodowych, cyt. "Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o przedmiotowych środkach dowodowych - należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw

+64 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28