Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-07-01, KIO 1676/21

Sygn. akt: KIO 1676/21 WYROK z dnia 1 lipca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Adam Skowroński po rozpatrzeniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 czerwca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Z... S.A.; N... Sp. z o.o. z siedzibą lidera we W. w postępowaniu prowadzonym przez Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie orzeka: 1. oddala odwołanie. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę wykonawców Z... S.A.; N... Sp. z o.o. z siedzibą lidera we W. i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania; 2.1. zasądza od wykonawców Z... S.A.; N... Sp. z o.o. z siedzibą lidera we W. na rzecz zamawiającego - Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (...

Przykładowe fragmenty dla hasła "zus" "wizualizacja"

1   -   zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS złożone przez Neurocar sp. o

2   -   złożył te same zaświadczenia jednostki ZUS oraz zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego

3   -   przedłożone zaświadczenie zostało zaopatrzone w wizualizację opatrzenia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym

+1 fragment dostępny dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28