Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-30, KIO 707/21

Sygn. akt: KIO 707/21 WYROK z dnia 30 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Chudzik Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 marca 2021 r. przez Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni, przy udziale wykonawcy KOMA Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego, orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutów oznaczonych w odwołaniu numerami: 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 i 17; 2. W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 3. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Remondis Sp. z o.o. i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania; 3.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11...

Przykładowe fragmenty dla hasła wydruk elektronicznego zaświadczenia zus

1   -   21 składek nie zawierają podpisu elektronicznego pracownika ZUS upoważnionego do wydania zaświadczeń, co powinno prowadzić do wezwania

2   -   przedłożonej przez konsorcjantów dokumentacji z ZUS, zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek zostały sporządzone w formie elektronicznej i podpisane elektronicznie przez pracowników Sygn. akt KIO 707/21 ZUS. Tymczasem po weryfikacji dokumentów stwierdzić

3   -   przedłożonym przez Sanipor dokumencie z ZUS, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek zostało sporządzone w formie elektronicznej i podpisane elektronicznie przez pracownia ZUS. Tymczasem po weryfikacji dokumentu stwierdzić

+31 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28