Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-28, KIO 1197/21 premium

Sygn. akt: KIO 1197/21 WYROK z dnia 28 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 kwietnia 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B., M. B. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Z(1)... z siedzibą w W.; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Gminę Czarnożyły; przy udziale wykonawcy: K. P. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... z siedzibą w P., zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności polegającej na wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B., M. B. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Z(1)... z siedzibą w W. oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty złożonej w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: A. B., M. B. ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28