Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-25, KIO 1244/21 premium

Sygn. akt: KIO 1244/21 WYROK z dnia 25 maja 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 25 maja 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 kwietnia 2021 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie E... spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w P. (pełnomocnik) oraz F... spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Główny Urząd Miar w Warszawie przy udziale wykonawcy S... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego sygn. akt KIO 1244/21 po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie E... spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w P. (pełnomocnik) oraz F... spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w W. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28